'****************************************************************
'* Name  : IN-14 Nixie klok                 *
'* Author : Stijn Coenen [Stynus] www.ElektronicaStynus.Be  *
'* Notice : Licenced under Creative Commons          *
'*     : Attribution-Noncommercial 2.0 Belgium Licence   *
'*     : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/be/ *
'* Date  : 6/03/2010                     *
'* Version : 1.0                        *
'****************************************************************
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_off, PWRTE_ON, LVP_off, MCLRE_OFF, BOREN_OFF
All_Digital   TRUE 
'****************************************************************
'In en uitgangen
  'Nixies en neons
    Symbol klok   = PORTB.6
    Symbol ZetVast  = PORTB.5
    Symbol Data_Pin = PORTB.4
  'RTC
    Symbol SDA    = PORTA.3
    Symbol SLC    = PORTA.2
  'Temperatuursensor   
    Symbol one_wire = PORTA.4
  'Knoppen
    Symbol KnopL   = PORTA.1 : TRISA.1 = 1
    Symbol KnopM   = PORTA.0 : TRISA.0 = 1
    Symbol KnopR   = PORTA.7 : TRISA.7 = 1
  'Leds
    Symbol LedT   = PORTB.3 : TRISB.3 = 0
    Symbol LedD   = PORTB.1 : TRISB.1 = 0
    Symbol LedU   = PORTB.0 : TRISB.0 = 0
'****************************************************************    
  Dim   Seconden    As Byte
  Dim   Minuten     As Byte
  Dim   Uren      As Byte
  Dim   Datum      As Byte
  Dim   Maand      As Byte
  Dim   Jaar      As Byte
  Dim   Temperatuur   As Byte 
  Dim   TemperatuurW  As Word
  '************************************************************ 
  'Subroutine variable
  Dim   temp      As Byte
  Dim   getal      As Byte
  Dim   ZetOm      As Byte
  Dim   y        As Byte
  Dim   tot       As Byte
  '************************************************************
  Dim   index      As Byte 
  Dim   digit1     As Byte
  Dim   digit2     As Byte
  '************************************************************ 
  'De nixie aansluitingen zitten niet op de normale plaatsen van
  'de driver ic om plaats te besparen, daarom geef ik aliassen 
  'aan de cijfers die overeenkomen met de bcd code van dat cijfer
  'op mijn print
  'The nixie connections are not on the normal positions off the 
  'driver ic. I did this to safe some space on the PCB. On the 
  'following piece of code I'm giving aliases to the Dutch name
  'of the numbers that represent the bcd code from the digit on
  'my pcb
  Symbol Nul   = %00000001 
  Symbol Een   = %00001100      
  Symbol Twee   = %00000100 
  Symbol Drie   = %00001001 
  Symbol Vier   = %00000000 
  Symbol Vijf   = %00001000 
  Symbol Zes   = %00000010 
  Symbol Zeven  = %00001011 
  Symbol Acht   = %00001010 
  Symbol Negen  = %00000011                  
  '************************************************************ 
  'Aliassen voor de registers in de RTC
  'Aliases for the registers in the RTC
  Symbol Reg_Seconden  = $00      
  Symbol Reg_Minuten   = $01
  Symbol Reg_Uren    = $02
  Symbol Reg_Dag     = $03
  Symbol Reg_Datum    = $04
  Symbol Reg_Maand    = $05
  Symbol Reg_Jaar    = $06
  'Controle bytes RTC
  Symbol Lezen      = %11010001 'Read
  Symbol Schrijven    = %11010000 'Write 
'****************************************************************  
Clear 
GoTo OverSub 
'**************************************************************** 
'Sub routines 
  '************************************************************
  'Deze subroutine zet een BCD getal om in een BCD getal dat 
  'overeenkomt met de aansluitingen ven de nixies op de driver ic's
  'This subroutine changes a BCD number in to another BCD number
  'that represents the connections of the nixie on the driver ic's
  Omzetten:
    'De 4 laagste bits uit getal halen
    'Get the lower 4 bits out of getal
    getal = ZetOm & %00001111
    'De nieuwe bcd waarde voor dat getal opzoeken
    'Get the new bcd value for that number  
    Select getal        
      Case 0
        getal = Nul
      Case 1
        getal = Een
      Case 2
        getal = Twee
      Case 3
        getal = Drie
      Case 4
        getal = Vier
      Case 5
        getal = Vijf
      Case 6
        getal = Zes
      Case 7
        getal = Zeven
      Case 8
        getal = Acht
      Case 9
        getal = Negen
      Case Else
        getal = %00001111 'Uit
    EndSelect
    'De 4 laagste bits in getal 4 plaatsen naar links opschuiven (De nixie drivers
    'hangen omgekeerd op de 74HC595 ic's.) Daarna in temp zetten
    'Put the 4 lowest bits in getal 4 places to the left. (The nixie drivers are 
    'reversed connected to the 74HC595 ic's.) Then put it in temp
    temp = getal << 4
    'Tientallen
    
    'De 4 hoogste bits uit getal halen
    'Get the higher 4 bits out of getal
    getal = ZetOm & %11110000
    getal = getal >> 4 
    'De nieuwe bcd waarde voor dat getal opzoeken
    'Get the new bcd value for that number  
    Select getal
      Case 0
        getal = Nul
      Case 1
        getal = Een
      Case 2
        getal = Twee
      Case 3
        getal = Drie
      Case 4
        getal = Vier
      Case 5
        getal = Vijf
      Case 6
        getal = Zes
      Case 7
        getal = Zeven
      Case 8
        getal = Acht
      Case 9
        getal = Negen
      Case Else
        getal = %00001111 'Uit
    EndSelect  
    ZetOm = temp + getal  
  Return
  '************************************************************
  UrenUit:
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Uren \ 8]
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Minuten \ 8]  
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Seconden \ 8]  
    High ZetVast
    DelayUS 20
    Low ZetVast
  Return
  '************************************************************
  DatumUit:
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Datum \ 8]
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Maand \ 8]  
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Jaar \ 8]   
    High ZetVast
    DelayUS 20
    Low ZetVast
  Return
  '************************************************************
  TempUit:
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [%11111111 \ 8]
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Temperatuur \ 8]  
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [%11111111 \ 8]  
    High ZetVast
    DelayUS 20
    Low ZetVast
  Return
  '************************************************************
  TijdInst:
    y = 0
    'In deze subroutine blijven voor 7.5 sec nadat de laatste 
    'knop is ingedrukt
    'Stay in this sub for 7.5 seconds after the last button
    'is pressed
    While y < 50
      'Tijd inlezen
      'Read time
      I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Uren, [Uren]   
      I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Minuten, [Minuten]
      I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Seconden, [Seconden] 
    
      Inc y
      If KnopR = 0 Then
        'De maximimale waarde dat de seconde variabele mag
        'worden instellen op 59
        'Set the max value that the variable may become on 59
        tot = 0x59
        '1 optellen in de sub BCD_Plus
        'Ad 1 in the sub BCD_Plus
        getal = Seconden
        GoSub BCD_Plus
        Seconden = getal
        'Waarde wegschrijven naar de RTC
        'Write the value to the RTC
        I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Seconden, [Seconden]
        'Teller om in de sub te blijven resetten
        'Reset the counter to stay in this sub 
        y = 0  
      EndIf
      If KnopM = 0 Then
        tot = 0x59
        getal = Minuten
        GoSub BCD_Plus
        Minuten = getal
        I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Minuten, [Minuten] 
        y = 0     
      EndIf
      If KnopL = 0 Then
        tot = 0x24
        getal = Uren
        GoSub BCD_Plus
        Uren = getal
        I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Uren, [Uren] 
        y = 0         
      EndIf 
      
      'De waardes op de nixies zetten
      'Put the value's on the nixies
      ZetOm = Uren   :  GoSub Omzetten :  Uren = ZetOm  
      ZetOm = Minuten :  GoSub Omzetten :  Minuten = ZetOm      
      ZetOm = Seconden :  GoSub Omzetten :  Seconden = ZetOm   
      GoSub UrenUit
      
      DelayMS 150   
    Wend
  Return
  '************************************************************
  DatumInst:
    y = 0
    'In deze subroutine blijven voor 7.5 sec nadat de laatste 
    'knop is ingedrukt
    'Stay in this sub for 7.5 seconds after the last button
    'is pressed
    While y < 50
      'Tijd inlezen
      'Read time
      I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Jaar, [Jaar]
      I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Maand, [Maand]
      I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Datum, [Datum] 
    
      Inc y
      If KnopR = 0 Then
        tot = 0x99
        getal = Jaar
        GoSub BCD_Plus
        Jaar = getal
        I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Jaar, [Jaar] 
        y = 0   
      EndIf
      If KnopM = 0 Then
        tot = 0x12
        getal = Maand
        GoSub BCD_Plus
        Maand = getal
        I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Maand, [Maand] 
        y = 0     
      EndIf
      If KnopL = 0 Then
        tot = 0x31
        getal = Datum
        GoSub BCD_Plus
        Datum = getal
        I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Datum, [Datum]
        y = 0                
      EndIf 
      
      'De waardes op de nixies zetten
      'Put the value's on the nixies
      ZetOm = Jaar   :  GoSub Omzetten :  Jaar  = ZetOm  
      ZetOm = Maand  :  GoSub Omzetten :  Maand = ZetOm      
      ZetOm = Datum  :  GoSub Omzetten :  Datum = ZetOm 
      GoSub DatumUit
      
      DelayMS 150   
    Wend
  Return
  '************************************************************
  BCD_Plus:
    temp = getal & %00001111
    Inc temp
    If temp = 10 Then
      temp = 0
      temp = getal & %11110000
      temp = temp >> 4
      Inc temp 
      If temp = 10 Then
        getal = 0
      Else
        getal = temp << 4
      EndIf
    Else
      getal = getal & %11110000
      getal = getal + temp
    EndIf 
    If getal > tot Then
      getal = 0
    EndIf    
  Return
  '************************************************************
OverSub:
  'Start Temperature sensor  
    'Zend 'Convert' opdracht (temperatuur meten) 
    'Send 'Convert' command (measure temperatuur) 
    OWrite one_wire, 1, [$CC, $44] ;
    'Zend 'Read ScratchPad' opdracht (zend temperatuurmeting) 
    'Send 'Read ScratchPad' command (send temperatuurmeasurement)   
    OWrite one_wire, 1, [$CC, $BE] ;Zend '' opdracht
    ORead one_wire, 2, [TemperatuurW.LowByte, TemperatuurW.HighByte]
'**************************************************************** 
Main:
While 1 = 1
  '************************************************************ 
  'Tijd weergeven
  'Display time
  High LedU 
  For index = 0 To 100 
    'Tijd inlezen
    'Read time
    I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Uren, [Uren]   
    I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Minuten, [Minuten]
    I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Seconden, [Seconden]
    
    'Knop ingedrukt? -> sub TijdInst 
    'Button pressed? -> sub TijdInst
    If KnopR = 0 Or KnopM = 0 Or KnopL = 0 Then
      GoSub TijdInst
    EndIf
    
    'De waardes op de nixies zetten
    'Put the value's on the nixies
    ZetOm = Uren   :  GoSub Omzetten :  Uren   = ZetOm  
    ZetOm = Minuten :  GoSub Omzetten :  Minuten = ZetOm      
    ZetOm = Seconden :  GoSub Omzetten :  Seconden = ZetOm 
    GoSub UrenUit        
    
    DelayMS 100
  Next  
  Low LedU
  '************************************************************ 
  'Datum weergeven
  'Display date
  High LedD 
  For index = 0 To 30 
    'Datum inlezen
    'Read date
    I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Jaar, [Jaar]
    I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Maand, [Maand]
    I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Datum, [Datum] 

    'Knop ingedrukt? -> sub TijdInst 
    'Button pressed? -> sub TijdInst
    If KnopR = 0 Or KnopM = 0 Or KnopL = 0 Then
      GoSub DatumInst
    EndIf

    'De waardes op de nixies zetten
    'Put the value's on the nixies
    ZetOm = Jaar   :  GoSub Omzetten :  Jaar  = ZetOm  
    ZetOm = Maand  :  GoSub Omzetten :  Maand = ZetOm      
    ZetOm = Datum  :  GoSub Omzetten :  Datum = ZetOm 
    GoSub DatumUit
        
    DelayMS 100
  Next
  Low LedD
  '************************************************************  
  'Temperatuur weergeven
  'Display temperature
  High LedT
  
  '********
  'DS18B20 inlezen  || Read DS18B20
  'Code van Reddevil || Code by Reddevil
  'http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=297&n=1#3218 
  
  'Zend 'Convert' opdracht (temperatuur meten) 
  'Send 'Convert' command (measure temperatuur) 
  OWrite one_wire, 1, [$CC, $44] ;
  'Zend 'Read ScratchPad' opdracht (zend temperatuurmeting) 
  'Send 'Read ScratchPad' command (send temperatuurmeasurement)   
  OWrite one_wire, 1, [$CC, $BE] ;Zend '' opdracht
  ORead one_wire, 2, [TemperatuurW.LowByte, TemperatuurW.HighByte]
  '4 plaatsen opschuiven voor getal naar de comma weg te gooien
  'Shift 4 places to dispose the value after the decimal separator
  TemperatuurW = TemperatuurW >> 4  
  
  '********
  'Temperatuur in een bcd waarde opzetten
  'Convert the temperature in a bcd value
  digit1 = Dig TemperatuurW, 1
  digit2 = Dig TemperatuurW, 0
  digit1 = digit1 << 4
  Temperatuur = digit1 + digit2
   
  ZetOm = Temperatuur
  GoSub Omzetten 
  Temperatuur = ZetOm
  'Temperatuurmeting zit niet in een lus om te voorkomen dat
  'de temperatuursensor gaat opwarmen door hem teveel uit te 
  'lezen
  'The temperatuurmeasurement is not in a loop, to avoid
  'heating up the sensor trough reading it to mutch 
  GoSub TempUit
  DelayMS 3000 
  Low LedT
  '************************************************************ 
Wend
'**************************************************************** 
End