'****************************************************************
'* Name  : Reflow oven                    *
'* Author : Stijn Coenen [Stynus]               *
'* Notice : Copyright (c) 2010 Stijn Coenen [Stynus]     *
'*     : Licenced under Creative Commons          *
'*     : Attribution-Noncommercial 2.0 Belgium Licence   *
'*     : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/be/ *
'* Date  : 08/05/2010                    *
'* Version : 1.32                       *
'* Notes  : http://www.elektronicastynus.be/         *
'*     : Projecten/Gereedschap/Reflow_oven/index.php    *
'****************************************************************
Device 16F877A
Config WDT_OFF, PWRTE_ON, HS_OSC, LVP_OFF
Xtal  20
All_Digital = true
'****************************************************************
'Declaraties pinnen en variabelen
  'Lcd
    Declare LCD_DTPin PORTD.4
    Declare LCD_ENPin PORTC.5
    Declare LCD_RSPin PORTC.4
    Declare LCD_Interface 4
    Declare LCD_Lines 2
  'Verwarmingsweerstanden
    Symbol Rboven    = PORTA.1 : PORTA.1 = 0
    Symbol Ronder    = PORTA.0 : PORTA.0 = 0
  'Case temp sensor    
    Symbol SDA     = PORTA.5
    Symbol SLC     = PORTA.3
    Dim CaseTemp    As Byte
  'Oven temp sensor
    Symbol ChipSelect  = PORTD.2 : TRISD.2 = 0
    Symbol Sck     = PORTD.1
    Symbol SO      = PORTD.3
    Dim  OvenTemp   As Word
  'RS232
    Hserial_Clear    = On
    Hserial_Baud    4800
    Hserial_RCSTA    = %10010000
    Hserial_TXSTA    = %00100000 
  'Keypad
    Declare Keypad_Port PORTB
    Dim  Toets    As Byte
    Dim  Toets_W   As Byte
    Dim  TempToets  As Byte
    Dim  InstelTemp  As Word
    Symbol Pijl_up   = 10
    Symbol Pijl_down  = 11
    Symbol Enter    = 12
    Symbol Back     = 13
  'Diverse
    Symbol fan     = PORTE.2 : TRISE.2 = 0
    Symbol zoemer    = PORTC.2 : PORTC.2 = 0 
  '************************************************************    
  'Menu
    Dim  Menu_Item  As Byte
  'PID interrupt
    Symbol GIE     = INTCON.7    'Global Interrupt Enable 
    Symbol T0IE     = INTCON.5    'TMR0 Overflow Interrupt Enable 
    Symbol T0IF     = INTCON.2    'TMR0 Overflow Interrupt Flag 
    T0IF        = 0  
    Symbol PS0     = OPTION_REG.0  'Prescaler bit-0     
    Symbol PS1     = OPTION_REG.1  'Prescaler bit-1     
    Symbol PS2     = OPTION_REG.2  'Prescaler bit-2 
    PS0         = 1 
    PS1         = 1
    PS2         = 1 
    Symbol PSA     = OPTION_REG.3  'Prescaler Assignment 
    PSA         = 0 
    Symbol T0CS     = OPTION_REG.5  'Timer0 Clock Source Select  
    T0CS        = 0       
    TMR0        = 0 
    On_Hardware_Interrupt GoTo interrupt_routine
    Dim  setpoint   As Dword     'Gewenste temperatuur
    Dim  tempnu    As Dword     'Huidige temperatuur
    Dim  Error_now  As Dword     'Huidige fout
    Dim  Error_last  As Dword     'Fout laatste cyclus
    Dim  P      As Dword     'P  waarde
    Dim  I      As Dword     'I  waarde
    Dim  D      As Dword     'D  waarde    
    Dim  PID     As Dword     'PID waarde
    Symbol Kp      = 15       'Proportionele actie
    Symbol Ki      = 0        'Integratietijd
    Symbol Kd      = 5        'Differentiatietijd
    Dim  DoBit    As Bit      'Zorgt ervoor dat de pid lus niet kan uitge-
                       'voerd worden als de pwm lus niet voltooid is
    Dim  pwm_teller  As Byte      'Teller voor de PWM lus
  'Programma variabelen
    Dim  teller    As Byte      'houd het menu item bij         
    Dim  tijd     As Byte      'Stap in de programma's    
    Dim  chrono    As Byte      'timing in de programma's
    Dim  digit    As Byte      'Digit bij het instellen temperatuur
'****************************************************************
Clear      'Variabelen leeg maken
GoTo oversub  'Over de sub routines heen springen
'****************************************************************
'Subroutines
  '************************************************************ 
  'Subroutine om de temperatuur van de controllerprint in te lezen
  CaseTempInlezen:
    I2Cin SDA, SLC,$91,[CaseTemp]
  Return
  '************************************************************ 
  'Subroutine om de temperatuur van de oven in te lezen 
  OvenTempInlezen:
    Low ChipSelect 
    SHIn SO,Sck,0,[OvenTemp\16] 
    High ChipSelect
    OvenTemp = OvenTemp >> 5   
  Return
  '************************************************************ 
  'Subroutine om de knoppen in te lezen 
  KnoppenInlezen:
    Toets_W = InKey           'Toetsenbord inlezen
    'Opzoeken welke waarde deze toets heeft
    Toets  = LookUpL Toets_W, [13,12,11,10,255,9,6,3,0,8,5,2,255,7,4,1,255]
    If Toets < 15 Then         'Als de toets lager is dan 15 hier 
      While Toets_W = InKey : Wend   'blijven hangen tot de toets is losgelaten
      DelayMS 10            '10mS delay tegen contact dender
    EndIf 
  Return  
  '************************************************************ 
  'Subroutine om data over de oven naar de pc te sturen via een RS232 interface
  RS_Uit:
    HSerOut ["Oven:'", Dec OvenTemp , "' "]
    HSerOut ["Case:'", Dec CaseTemp , "' "] 
    HSerOut ["Setp:'", Dec setpoint , "' "]
    HSerOut ["P:'"  , SDec P    , "' "]
    HSerOut ["I:'"  , SDec I    , "' "]
    HSerOut ["D:'"  , SDec D    , "' "]
    HSerOut [13,10]
  Return 
  '************************************************************ 
  'Subroutine die een biepje uit de zoemer geeft.
  Zoemen:
    Sound zoemer, [120,250] 
  Return 
  '************************************************************ 
  'Subroutine die de pid bereken sub aanroept, vervolgens de setwaarde dat deze geeft
  'op het display zetten en de sub aanroepen die deze uitstuurt via de RS232 verbinding
  Regel:
    If DoBit = 1 Then
      GoSub Bereken_PID
      Print At 2,1, "T", Dec3 OvenTemp, "C S", Dec3 setpoint, "C ", Dec3 PID, "% " 
      GoSub RS_Uit 
    EndIf   
  Return
  '************************************************************ 
  'Subroutine die de pid waardes berekent
  Bereken_PID:
    Error_now = setpoint - OvenTemp   'De huidige fout berekeken
    If Error_now < 0 Then        'Als de fout kleiner is dan 0 (overshoot)
      P = 0              'dan de P waarde 0 maken anders de P
    Else                'waarde berekenen
      P = Kp * Error_now 
    EndIf
    I = I + (Ki * Error_now)      'I waarde berekenen
    D = Kd * (Error_now - Error_last)  'D waarde berekenen    
    Error_last = Error_now       'fout van nu in error_last zetten voor de 
                      'volgende keer de D waarde te berekenen
    PID = P + I + D           'P, I en D actie optellen       
    If PID > 100 Then PID = 100     'Als PID groter is dan 100 > 100 maken
    If PID < 0 Then PID = 0       'Als PID kleiner is dan 0 > 0 maken
  Return                                     
  '************************************************************ 
  interrupt_routine:           
    If T0IF = 1 Then          'Kijken of de interrupt wel van timer0 komt
      '****************************************************
      'Temperatuur sensoren inlezen
      Inc teller           'Teller + 1
      If teller = 100 Then      'Bij de 100ste interrupt de oven temperatuur inlezen
        'OvenTempInlezen
        Low ChipSelect 
        SHIn SO,Sck,0,[OvenTemp\16] 
        High ChipSelect
        OvenTemp = OvenTemp >> 5
        DoBit = 1
      EndIf
      If teller = 200 Then      'Bij de 200ste interrupt de case temperatuur inlezen
        I2Cin SDA, SLC,$91,[CaseTemp]
        If CaseTemp > 29 Then    'Fan aanzetten indien nodig
          Low fan         'Low = aan
        EndIf            
        If CaseTemp < 25 Then
          High fan        'High = uit
        EndIf
      EndIf  
      '****************************************************
      'Pwm routine om de verwarmingsweerstanden aan te sturen
      If pwm_teller < PID Then
        High Rboven
        High Ronder  
      Else
        Low Rboven
        Low Ronder
      EndIf
      If pwm_teller = 100 Then
        pwm_teller = 0   
      Else
        Inc pwm_teller
      EndIf
      '****************************************************
      T0IF = 0            'Timer 0 interrupt vlag terug uitzetten 
    EndIf
  Context Restore
'****************************************************************
oversub:
  Cls
  DelayMS 300

  Print At 1,1, "Reflow oven V1.3"
  Print At 2,1, "Elek Stynus 2010"
  HSerOut ["******************************", 13,10]
  HSerOut ["* ElektronicaStynus.be    *", 13,10]
  HSerOut ["* Reflow oven V1.32     *", 13,10]
  HSerOut ["* Laatste update: 08/05/2010 *", 13,10]
  HSerOut ["******************************", 13,10]
  
  DelayMS 1000

Menu:
  Cls
  Low Rboven
  Low Ronder
  Menu_Item = 0
  While 1 = 1
    'Tekst op lcd display zetten  
    Select Menu_Item
      Case 0      '1234567890123456
        Print At 1,1, "-> - Pre-heat  "
        Print At 2,1, "  - Reflow   "
      Case 1      '1234567890123456
        Print At 1,1, "-> - Reflow   "
        Print At 2,1, "  - Desolder  " 
      Case 2      '1234567890123456
        Print At 1,1, "-> - Desolder  "
        Print At 2,1, "  - Fixed temp "
      Case 3      '1234567890123456
        Print At 1,1, "-> - Fixed temp "
        Print At 2,1, "  - Pre-heat  "
    EndSelect             
    'Knoppen inlezen
    GoSub KnoppenInlezen 
    'Bladeren in menu:
    If Toets = Pijl_down Then 
      DelayMS 20 
      If Menu_Item < 3 Then
        Inc Menu_Item
      Else 
        Menu_Item = 0
      EndIf 
    EndIf
    If Toets = Pijl_up Then 
      DelayMS 20 
      If Menu_Item > 0 Then
        Dec Menu_Item
      Else 
        Menu_Item = 3
      EndIf
    EndIf     
    'Menu item enteren
    If Toets = Enter Then 
      Select Menu_Item
        Case 0
          GoTo Preheat
        Case 1
          GoTo Reflow
        Case 2
          GoTo Desolder
        Case 3
          GoTo Fix_temp
      EndSelect 
    EndIf    
    DelayMS 100
  Wend 
GoTo Menu 
'****************************************************************  
Preheat: 
  Cls      '1234567890123456
  Print At 1,1, " - Pre-heat - "
  setpoint = 75
  T0IE = 1
  GIE = 1
  While 1 = 1
    GoSub Regel 
    GoSub KnoppenInlezen 
    If Toets = Back Then
      T0IE = 0
      GIE = 0
      GoTo Menu
    EndIf 
  Wend 
  GoTo Menu
'****************************************************************  
Reflow:
  Cls
  T0IE = 1
  GIE = 1
  setpoint = 0
  For tijd = 0 To 38
           '1234567890123456
    Print At 1,1, "- Reflow - ", Dec2 tijd, "/38"  
    setpoint = LookUpL tijd, [20,37,53,70,86,102,118,129,140,150,155,160,165,169,172,175,177,179,180,197,213,230,230,230,213,197,180,170,160,150,140,130,120,110,100,90,70,40,20]
    For chrono = 0 To 100
      GoSub Regel
      GoSub KnoppenInlezen 
      If Toets = Back Then
        GoTo Menu
      EndIf 
      DelayMS 100
    Next
  Next
  setpoint = 0
  GoSub Regel
  T0IE = 0
  GIE = 0
  While 1 = 1 
    GoSub Zoemen
    DelayMS 250
    GoSub KnoppenInlezen
    If Toets = Back Then
      GoTo Menu
    EndIf 
  Wend
'****************************************************************
Desolder: 
  Cls
  T0IE = 1
  GIE = 1
  setpoint = 0
  For tijd = 0 To 38
           '1234567890123456
    Print At 1,1, "-Desolder- ", Dec2 tijd, "/38"  
    setpoint = LookUpL tijd, [20,37,53,70,86,102,118,129,140,150,155,160,165,169,172,175,177,179,180,197,213,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230]
    For chrono = 0 To 100
      GoSub Regel
      GoSub KnoppenInlezen 
      If Toets = Back Then
        GoTo Menu
      EndIf 
      DelayMS 100
    Next
  Next
  setpoint = 0
  GoSub Regel
  T0IE = 0
  GIE = 0
  While 1 = 1 
    GoSub Zoemen
    DelayMS 250
    GoSub KnoppenInlezen
    If Toets = Back Then
      GoTo Menu
    EndIf 
  Wend
'****************************************************************
Fix_temp:  
  Cls      '1234567890123456
  Print At 1,1, " - Fixed temp - "
  digit = 1
  setpoint = 0
  While 1 = 1
    GoSub KnoppenInlezen 
    Print At 2,1, "Temp: ", Dec setpoint, "°C  "
    If Toets < 10 Then      
      Select digit
        Case 1
          setpoint = Toets  
          Inc digit 
        Case 2
          setpoint = (setpoint * 10) + Toets 
          Inc digit 
        Case 3
          setpoint = (setpoint * 10) + Toets 
      EndSelect   
    EndIf
    If Toets = Enter Then
      Break
    EndIf          
    If Toets = Back Then
      If digit = 0 Then
        GoTo Menu
      EndIf
      Dec digit 
      setpoint = setpoint / 10
    EndIf 
  Wend     '1234567890123456
  Print At 2,1, "   Start?   "
  While 1 = 1
    GoSub KnoppenInlezen 
    If Toets = Back Then
      GoTo Fix_temp
    EndIf
    If Toets = Enter Then
      Break
    EndIf
  Wend 
  
  T0IE = 1
  GIE = 1
  While 1 = 1 
    GoSub Regel 
    GoSub KnoppenInlezen 
    If Toets = Back Then
      T0IE = 0
      GIE = 0
      GoTo Menu
    EndIf
  Wend  
'****************************************************************
End